Tietosuoja

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja sitä täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) tietosuojaperiaatteita, joilla turvataan tietojen oikeaoppinen ja turvallinen käsittely. 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tietää, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu ja mihin tarkoitukseen tietoja käytetään.

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja käytetään seurakuntien toiminnassa, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa sekä palvelujen tuottamisessa. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä ja erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tarvittavat tiedot saadaan väestötietojärjestelmästä. 

Henkilötiedot kerätään aina jotakin tiettyä käyttötarkoitusta varten eikä niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. Tietoja kerätään vain sen verran kuin on tarpeen.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelylle pitää aina olla lain mukainen peruste. Tällaisia ovat muun muassa seurakunnan jäsenyys,  palvelus- tai asiakassuhde tai sopimus. Tietoja voidaan käsitellä myös henkilön omalla suostumuksella. 

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Henkilötietoja käsitellään vain seurakunnan ja Suomen ev.lut. kirkon toiminnassa. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Tiedot on suojattu asiattomalta käsittelyltä. Pääsy tietoihin on rajattu vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoituksen tai laissa asetettujen velvoitteiden kannalta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei luovutukseen ole lakisääteistä oikeutta tai velvollisuutta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada tutustua henkilötietoihinsa
  • vaatia henkilötietojensa oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa tietojen käsittelyyn antamansa suostumus 
  • rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos henkilötietoja ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti

Kaikki oikeudet eivät ole kuitenkaan käytettävissä kaikissa tilanteissa. Oikeuksiin vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tietopyynnöt

Henkilön omia, seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien henkilörekistereihin tallennettuja tietoja koskeva tietopyyntö tehdään seurakuntien toimitalon asiakaspisteellä (avoinna arkisin klo 9-14):

käyntiosoite: Eerikinkatu 3A, 20100 Turku
sähköposti: turku.keskusrekisteri@evl.fi
puhelin: 040 341 7023

Tietopyynnön tekeminen henkilörekisteristä edellyttää henkilökohtaista käyntiä pyytäjän henkilöllisyyden tarkistamisen vuoksi. Tietopyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Muutoin tietojen antamisesta voidaan periä kirkkohallituksen virkatodistushinnastoon perustuva maksu.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa kuvataan kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältö, tietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen käyttötarkoitukset.

Uutiskirjeiden tietosuojaselosteet

Yhteystiedot

Seurakuntayhtymän tietosuojavastaavalle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen tietosuojavastaava.tur@evl.fi

Kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 566 6700
verkkosivut: tietosuoja.fi