Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 3.12.2018)


Leiriavustajia diakoniaan 2019

Tule mukaan leirielämään ja leiriavustajien joukkoon!

Haemme avustajia diakoniatyön leireille ja retkipäiviin. Mukana on perheleirejä, vammaistyön leirejä sekä ikäihmisille suunnattuja leirejä ja retkipäiviä. Leiriavustajana olet yhdessä työntekijöiden kanssa helpottamassa leirin sujuvuutta, avustat tarpeen mukaan eri tehtävissä ja olet osa leirijoukkoa. Tarjoamme mahdollisuuden oppia ihmissuhdetyön taitoja ja sekä erilaisten ihmisten kohtaamista.

Mitä edellytämme leiriavustajilta?
Avustajan tulee olla leirin alkaessa 17 vuotta täyttänyt ja hänen tulee olla evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Lisäksi uudelta avustajaksi hakevalta edellytetään leiriavustajakurssin suorittamista. Tehtävä on palkkiotoiminen.

Hakulomakkeen sekä lisätietoja löydät osoitteesta www.vapaaehtoistyö.fi/turku.

Hakuaikaa on 31.1.2019 saakka.


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu 10 seu­ra­kun­nas­ta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on n. 145 000 ja työntekijöitä 450.

Hallintovirasto johtaa seurakuntayhtymän yleistä hallintoa ja re­surs­sien käyttöä sekä huolehtii seurakuntayhtymän si­dos­ryh­mä­yh­teis­työs­tä. Työnantajapolitiikan koordinointi on keskeisessä asemassa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haet­ta­va­na

Asianhallintasihteerin virka

Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asian­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen se­kä henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asian­hal­lin­taan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri toimii tie­don­oh­jaus­jär­jes­tel­män pääkäyttäjänä, laatii ja päivittää tie­don­oh­jaus­suun­ni­tel­maa, vastaa kirjaamon toiminnasta ja arkistoinnin edis­tä­mi­ses­tä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietoja kos­ke­vien säännösten asiantuntijana ja ohjaa sekä neuvoo vi­ran­hal­ti­joi­ta ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa. Työ­hön kuu­luu myös hallintoviraston toimistotehtäviä ja tie­to­suo­ja­työ­ryh­män jä­se­ne­nä sekä sihteerinä toimiminen.

Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi kor­kea­kou­lut­ut­kin­to sekä vähintään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai vastaava osaaminen. Lisäksi arvostamme kokemusta asian­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta sekä pe­reh­ty­nei­syyt­tä manuaaliseen ja sähköiseen tiedonhallintaan. Vi­ran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voi­daan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista pal­kan­osaa enintään 15%.

Lisätietoja virasta antaa 27.–30.11.2018 hallintojohtaja Hannu Kallio, p. 040 3417270.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seu­ra­kun­ta­yh­ty­män työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama hy­väk­syt­ty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee ol­la konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koe­ai­kaa.

Virkaan haetaan sähköisesti vii­meis­tään 17.12.2018. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen ha­ke­muk­sen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kir­jaa­moon (ma–pe klo 8.00–15.45). Hakemuksen tulee olla perillä 17.12.2018 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Tur­ku.

» Hae paikkaa sähköisesti


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskus palkkaa kesäksi 2019

Kesätyöntekijöitä leirityöhön

Palkkaamme teologian opiskelijoita, kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelijoita, vastaavaa alaa opiskelevia tai henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kasvatusalasta. Toivomme, että sinulla on kokemusta seurakunnan toiminnasta, olet oma-aloitteinen ja itsenäiseen työhön sopeutuva ja olet ev.lut. kirkon jäsen.

Kesätyöntekijän työtehtäviin kuuluu osallistuminen rippikoululeireille (varhaisnuorten leireille) määräaikaisena viranhaltijana. Työt ajoittuvat kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin. Lähtökohtaisesti yhden kesätyöntekijän kohdalla kyseeseen tulee 1,5-2 kk:n virkamääräys, joka pitää sisällään kahdesta kolmeen rippikoululeiriä (ja/tai varhaisnuorten leiriä).

Lähetä meille vapaamuotoinen hakemuksesi, jossa kerrot itsestäsi sekä CV.

Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimusten mukainen.

Hakemukset viimeistään 14.12.2018 

  • sähköpostitse marja.linden@evl.fi
  • tai osoitteeseen
    Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä/ kasvatusasiain keskus
    Marja Lindén 
    PL 922, 20101 TURKU

p. 040 3417 284


Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi