Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 6.4.2018)


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu 10 seu­ra­kun­nas­ta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on n. 145 000 ja työntekijöitä 450. Hallintovirasto johtaa seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yleistä hallintoa ja resurssien käyttöä sekä huolehtii seu­ra­kun­ta­yh­ty­män sidosryhmäyhteistyöstä. Työnantajapolitiikan koor­di­noin­ti on keskeisessä asemassa.

Hallintovirastossa on avoinna

Yhteyssihteerin virka

Yhteyssihteerin päätehtävänä on toimia seurakuntayhtymän, eri­tyi­ses­ti Turun tuomiokirkkoon liittyvien yhteistyötilaisuuksien ja yh­teis­työ­projektien yhdyshenkilönä ja toteuttajana. Tehtävän tavoitteena on seurakuntayhtymän ja sen kumppaneiden yhteistyön tukeminen ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tehtävään kuuluu myös toi­mi­mi­nen Turun tuomiorovastin sekä erikseen sovittavien toi­mi­kun­tien sihteerinä.

Työkokemuksen arvioinnissa tullaan erityisesti arvostamaan ko­ke­mus­ta itsenäisestä tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelusta ja jär­jes­tä­mi­ses­tä. Tehtävään kuuluu monipuolista yhteydenpitoa alu­eel­li­siin ja valtakunnallisiin kirkollisiin ja kulttuuritoimijoihin, minkä vuoksi kom­mu­ni­kaa­tio­ky­ky on tehtävän tärkeä ulottuvuus. Lisäksi yh­teys­sih­tee­ri on keskeinen ulkomaisten ja ekumeenisten kontaktien yh­dys­hen­ki­lö. Tämän vuoksi pidämme tärkeänä riittävän laajaa kir­kol­li­sen ja kulttuurielämän tuntemusta. Tehtävään kuuluu luontaisesti vies­tin­tä­teh­tä­viä, mutta siihen liittyy myös toimiminen yhtymän vies­tin­nän lisäresurssina. Viran kielitaitovaatimus on ruotsin kielen osal­ta sama, jota sovelletaan ylemmän korkeakoulututkinnon suo­rit­ta­nei­siin, mutta tätä kehittyneempi ruotsin kielen taito on eduksi teh­tä­väs­sä, samoin kuin muu kielitaito.

Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on vaativuusryhmään 601 poh­jau­tuen 2670,19 euroa. Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista pal­kan­osaa. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tällä hetkellä viran nimike on yhtymän kielenkääntäjän virka, johon on sisältynyt yllä kuvattuja tehtäviä. Yhteinen kirkkoneuvosto on päät­tä­nyt esittää viran muuttamista yhteyssihteerin viraksi. Viran täyt­tä­mi­nen on ehdollinen ja riippuu siitä, hyväksyykö yhteinen kirk­ko­valtuusto esitetyn virkamuutoksen.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seu­ra­kun­ta­yh­ty­män työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksyttävä lää­kä­rin­to­dis­tus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla kon­fir­moi­tu Suomen ev.lut. kirkon jäsen.

Hakuaika päättyy 29.4.2018. Tehtävää voi hakea sähköisesti osoit­tees­sa evl.fi/rekry tai Oikotie-palvelussa. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen ha­ke­muk­sen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kir­jaa­moon (ma–pe klo 8.00–15.45) viimeistään 27.4. klo 15.45.                    

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintojohtaja Hannu Kallio, 040 341 7270.


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on 145 000 ja työntekijöitä 450. Yhtymän Keskusrekisteri vastaa sukuselvityksistä ja virkatodistuksista. Lisäksi siihen kuuluvat hautatoimisto, puhelinvaihde, varauspalvelu ja digipaino.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on haet­ta­va­na

Hautatoimiston toimistosihteerin virka

Työtehtäviin kuuluvat hautaustoimeen liittyvät ajanvaraukset ja asia­kas­pal­ve­lun tehtävät: asiakkaiden neuvonta, opastus ja tiedon vä­lit­tä­mi­nen hautausjärjestelyjen hoitamisessa ja hautapaikka-asioissa se­kä tarvittavien lupien, raporttien ja hautakirjanpidon hoitaminen ja yh­tey­den­pi­to yhteistyötahoihin.

Toimistosihteerin työsuhteen kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva toi­sen asteen koulutus (ammattiopisto) tai AMK-tutkinto sekä suo­men tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen ko­ti­mai­sen kielen tyydyttävää parempi suullinen ja kirjallinen taito, jo­ka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään. Viran me­nes­tyk­sel­li­ses­sä hoidossa apuna on kyky tulla toimeen erilaisten ih­mis­ten kanssa ja käyttää ja omaksua tarvittavia atk-ohjelmistoja.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan, jolloin vi­ran­hal­ti­jal­le maksettava peruspalkka 1.4.2018 on 2 083,56 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista pal­kan­osaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seu­ra­kun­ta­yh­ty­män työterveyslääkärin al­le­kir­joit­ta­ma hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tu­lee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan 20.9.2018. Työntekijän tulee kuitenkin aloittaa työt ensin työ­suh­tei­se­na kesän 2018 aikana.

Hakuaika päättyy 11.5.2018. Tehtävää voi hakea sähköisesti osoitteessa evl.fi/rekry tai Oikotie-palvelussa. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma–pe klo 8.00–15.45) viimeistään 11.5. klo 15.45.

Lisätietoja virasta antaa hautatoimiston hoitaja Mia Wikström, p. 040 341 7253 tai mia.wikstrom@evl.fi.


Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi