Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 22.6.2017)

  • Alueellisen keskusrekisterin johtajan virka
  • Lakimiehen virka
  • Diakonian sijaisuuksia

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu kymmenen Turun ja Kaa­ri­nan kaupunkien alueella toimivaa seurakuntaa, joista Åbo Svens­ka församling toimii koko yhtymän alueella. Seurakuntien yh­tei­nen jäsenmäärä 31.12.2016 oli n. 146 000 ja työntekijöitä on n. 450.

Seurakuntayhtymän yhteydessä on toiminut keskusrekisteri vuo­des­ta 1977.  Keskusrekisterin toimintavastuuta on viime vuosina laa­jen­net­tu asiakaspalvelukeskuksen suuntaan. Seurakuntayhtymä on muut­ta­nut keskusrekisterinsä johtosäännön Turun alueellisen kes­kus­re­kis­te­rin johtosäännöksi ja tarkoituksena on yhteistyössä ark­ki­hiip­pa­kun­nan muiden seurakuntien kanssa luoda monipuolinen ja asia­kas­pal­ve­lu­nä­kö­kul­maa painottava alueellinen palvelukeskus.

Tätä toimintaa kehittämään seurakuntayhtymässä on avoinna

Alueellisen keskusrekisterin johtajan virka

Alueellisen keskusrekisterin johtajan tehtävänä on vastata nykyisen toi­mi­van keskusrekisterin toiminnan lainmukaisesta ja hyvän hal­lin­non periaatteiden mukaisesta johtamisesta. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskoulutus (JET tai KIR­JO 2 tai vastaava), kokemusta esimiestehtävistä, perehtyneisyys kir­kon­kir­jo­jen pitoon sekä tehtäväalaan liittyvä lainsäädännön tun­te­mus, suomen kielen erinomainen taito ja ruotsin kie­len tyydyttävä taito. Virkaan valittavan tulee olla ev.lut.-kirkon kon­fir­moi­tu jäsen.

Tehtävässä korostuu alueellisen keskusrekisterin luomiseen liittyvä suun­nit­te­lu- ja neuvottelutyö alueen muiden seurakuntien kanssa sa­mal­la kun nykyistä keskusrekisteriä kehitetään asiakkaita, seu­ra­kun­ta­lai­sia ja seurakuntia palvelevaksi osaamiskeskukseksi.

Arvostamme kykyä asiakaspalvelutoimintojen kehittämiseen, hyvää IT-osaa­mis­ta sekä vähimmäisvaatimusta parempaa ruotsin kielen osaa­mis­ta.

Viran tarkempi tehtäväsisältö ilmenee alueellisen keskusrekisterin joh­to­sään­nös­tä.

Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 603 ja on n. 3 590 eu­roa. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista pal­kan­osaa työkokemuksen perusteella enintään 15 % peruspalkasta. Alu­eel­li­sen keskusrekisterin toteutuessa suunnitellussa laajuudessa ja sen tehtävien täsmentyessä alueellisen keskusrekisterin johtajan palk­kaus­ta voidaan muuttaa tehtävien vaativoitumisen mukaisesti.

Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hy­väk­syt­tä­vä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuu­kau­den koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 1.11.2017 tai so­pi­muk­sen mukaan.

Hakuaika päättyy 14.8.2017.

Virkaa haetaan sähköisessä palvelussa viimeistään 14.8.2017. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta hakemukset voi toi­mit­taa kirjallisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kir­jaa­moon (ma–pe 8–15.45). Hakemuksen tulee olla perillä maanantaina 14.8.2017 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Tur­ku.

Lisätietoja tehtävästä antaa

  • keskusrekisterin vt. hoitaja Mia Wikström 040 3417 253
  • kirkkoneuvoston pj. Heimo Rinne 040 3417 225 sekä
  • hal­lin­to­joh­ta­ja Hannu Kallio 040 3417 270.

Liitteenä alueellisen keskusrekisterin johtosääntö

HAE PAIKKAA


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu kymmenen Turun ja Kaa­ri­nan kaupunkien alueella toimivaa seurakuntaa, joista Åbo Svens­ka församling toimii koko yhtymän alueella. Seurakuntien yhteinen jäsenmäärä 31.12.2016 oli n. 146 000 ja työntekijöitä on n. 450. Seurakuntayhtymän hal­lin­to­viras­to palvelee kokonaisuutta hallintopalveluiden, taloudenhoidon ja kiin­teis­tö­asioi­den lisäksi huolehtimalla seurakuntayhtymän työn­an­ta­ja­po­li­tii­kas­ta, työhyvinvoinnin kehittämisestä sekä koulutustoiminnan kehit­tä­mi­ses­tä.

Seurakuntayhtymän hallintovirastoon on perustettu

Lakimiehen virka

Lakimiehen tehtävänä on toimia oikeudellisena asiantuntijana seurakuntayh­ty­män ja sen seurakuntien hallinnollisten prosessien osalta.  Mo­ni­puo­li­ses­sa työnkuvassa korostuvat työehto- ja palkkausasioiden val­mis­te­lu, sekä näihin asioihin liittyvät kehittämistehtävät. Teh­tä­vään kuuluu myös toimiminen hankinta- ja kilpailutusasioiden sekä va­kuu­tus­asioi­den asiantuntijana. Lakimies  toimii läheisessä yh­teis­työs­sä hallintojohtajan ja henkilöstöpäällikön sekä muiden hal­lin­to­vi­ras­ton asiantuntijoiden kanssa. Arvostamme hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, sekä halukkuutta toimia organisaation sisäisen kou­lu­tuksen toteuttamisessa.

Viran pätevyysvaatimus on oikeustieteen maisterin tutkinto tai vas­taa­va aikaisempi tutkinto.

Tehtävässä edellytämme suomen kielen erinomaista taitoa, sekä ruot­sin kielen vähintään tyydyttävää osaamista, mutta arvostamme vä­him­mäis­vaa­ti­mus­ta parempaa ruotsin kielen osaamista.

Tehtävästä maksettava palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen (3589,79 €). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista pal­kan­osaa työkokemuksen perusteella enintään 15 % peruspalkasta.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seu­ra­kun­ta­yh­ty­män  työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lää­kä­rin­to­dis­tus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otet­ta­va vastaan 1.11.2017 tai sopimuksen mukaan.

Virkaan haetaan sähköisessä palvelussa vii­meis­tään 14.8.2017. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta hakemukset voi toimittaa kirjallisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kir­jaa­moon (ma–pe klo 8.00–15.45). Hakemuksen tulee olla perillä 14.8.2017 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Tur­ku.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintojohtaja Hannu Kallio (p. 040 341 7270 maanantaina 26.6., tiistaina 27.6. ja keskiviikkona  28.6. klo 9–11.)

HAE PAIKKAA


Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi