Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 30.10.2017)


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Kaarinan seurakunnassa on haettavana

Nuorisotyönohjaajan virka

Viran tehtäväalue on laaja-alainen pitäen sisällään nuorisotyötä varhaisnuorisotyöstä nuorten aikuisten työhön. Kaarinan seurakunnassa painottuvat erityisellä tavalla rippikoulu ja isoskoulutus.

Etsimme innostunutta, yhteistyö- ja organisointikykyistä, kristilliseen nuorisotyöhön sitoutunutta työntekijää. Hyvä musiikki-/soittotaito, monipuolisuus, kyky työalarajojen ylittämiseen sekä oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyönohjaajan virkaan kelpuuttava tutkinto. 
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote ennen viran vastaanottoa. 
Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2018.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen ja koeaika on 6 kk.

Tiedustelut: johtava nuorisotyöntekijä, Minna Hamarila, 040 341 7175, minna.hamarila@evl.fi 
Hakemukset 9.11.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella:
Kaarinan seurakunta, seurakuntaneuvosto/ nuorisotyönohjaajan virka, Voudinkatu 2, 20780 Kaarina


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston isän­nöin­ti­teh­tä­vis­sä on haettavana

Vuokrauspäällikön virka

Vuokrauspäällikkö toimii kiinteistötoimiston vuokraustoimen sekä asuin­kiin­teis­tö­jen huoltohenkilöstön esimiehenä sekä kiin­teis­tö­joh­ta­jan varahenkilönä. Vuokrauspäällikkö vastaa seurakuntayhtymän asuin­huo­neis­to­jen, liike- ja toimistohuoneistojen isännöinnistä sekä nii­den ja maa-alueiden ja tonttien vuokrauksesta.

Seurakuntayhtymällä on yli 900 vuokra-asuntoa, useita liike- ja toi­mis­to­ti­lo­ja sekä erilaisia maanvuokraus- ja viljelysopimuksia.

Vuokrauspäällikkö toimii seurakuntayhtymän edustajana asun­to-osa­ke­yh­tiöi­den ja kiinteistöyhtiöiden hallituksissa ja yh­tiö­ko­kouk­sis­sa. Vuokrauspäällikkö laatii asuintalojen talousarviot, tarkistaa kiin­teis­tö­ve­rot jne. Aiempi kokemus vastuullisista alan tehtävistä on vält­tä­mä­tön. Tehtävän hoitamiseen antaa tukea aikaisempi esi­mies­ko­ke­mus, AIT ja/tai ISA-tutkinto. Lisäksi eduksi on perehtyneisyys vuok­ran­val­von­ta­jär­jes­tel­miin ja niiden käyttämiseen.

Vuokrauspäällikön viran pätevyysvaatimuksina ovat kaupallinen tai tek­nil­li­nen koulutus (merkonomi, tradenomi tai amk-insinööri tai ai­kai­sem­pi vastaava tutkinto), hyvä kokemus isännöinnistä ja ta­lous­asiois­ta. Ylempi korkeakoulututkinto on kuitenkin eduksi tehtävän hoi­dos­sa. Vuokrauspäällikön työaika keskittyy suurimmalta osin vir­ka-ai­kaan.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan, mutta teh­tä­vään liittyvin erityisin perustein on viranhaltijalle maksettava pe­rus­palk­ka 3.121,11 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuo­si­si­don­nais­ta henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työ­ko­ke­muk­seen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Loppupalkka on tällöin 13 vuoden alan työkokemuksen jälkeen 3.589,28 €/kk.

Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, p. 040 341 7257.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seu­ra­kun­ta­yh­ty­män työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama hy­väk­syt­ty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla kon­fir­moi­tu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Vir­ka on otettava vastaan 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

Virkaan haetaan sähköisesti vii­meis­tään 20.11.2017. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kir­jal­li­sen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kirjaamoon (ma–pe klo 8.00–15.45). Hakemuksen tulee olla pe­ril­lä 20.11.2017 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.  

HAE PAIKKAA »     


Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi