Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 17.10.2019)


Diakonian viranhaltija

Turun tuomiokirkkoseurakunnassa on haettavana diakoniatyöntekijän virka (III). Virka täytetään vakinaisesti 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Seurakunnassa on kolme diakonian virkaa. Tämän diakonian viran vastuualue on yksinasuvien parissa tehtävä työ. Siihen kuuluvat yksinasuvien yhteisöllinen toiminta, luento- ja teemaillat, kuukausiretket, leirit ja kesäkahvilatoiminta sekä yksinasuvien vapaaehtoistoiminnan organisointi. Viran tehtäviin kuuluvat myös diakonian perustyöt: yksilökohtainen asiakastyö, vastaanottotyö, syntymäpäiväkäynnit, kotikäyntityö,ryhmissä tapahtuva työ sekä yhteisvastuukeräys.

Työntekijältä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, suunnitelmallista ja innostavaa työotetta sekä halua kehittää yksinelävien parissa tehtävää työtä.

Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto. Tehtävään valitun tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tehtävän palkkaus on kirkon virkaehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 (2 345,76 €) mukainen. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaa haetaan sähköisesti 4.11.2019 klo 23.59 mennessä Kirkko HR -rekrytointipalvelun kautta. Haastattelu järjestetään kutsutuille 13.11.2019.

Lisätietoja antaa

  • tuomiorovasti Heimo Rinne, p. 040 3417 225, heimo.rinne@evl.fi tai
  • diakoniatyön työalavastaava, diakoni Raija Eeva, p. 040 3417 581, raija.eeva@evl.fi

 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu kymmenen Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella toimivaa seurakuntaa, joista Åbo svenska församling toimii koko yhtymän alueella. Seurakuntien yhteinen jäsenmäärä on n. 143.000 henkilöä. Seurakuntayhtymä työllistää n. 450 työntekijää.

Seurakuntayhtymän talous- ja kehittämispalveluissa on avoinna

Lakimiehen virka

Lakimiehen tehtävänä on toimia seurakuntayhtymän oikeudellisena asiantuntijana erityisesti hallinnollisten prosessien osalta. Monipuoliseen tehtävään kuuluu palkkausjärjestelmien kehittäminen yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa, hankinta- ja kilpailutusasioiden sekä vakuutusasioiden asiantuntijana ja seurakuntayhtymän tietosuojavastaavana toimiminen sekä eri toimielinten sihteerinä tai jäsenenä toimiminen.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja halukkuutta toimia organisaation sisäisen koulutuksen toteuttamisessa. Viran pätevyysvaatimus on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä edellytetään erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, sekä tyydyttävää kirjallista ja suullista ruotsin kielen taitoa. Tehtävästä maksettava palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen (3969,45 €/kk). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa työkokemuksen perusteella enintään 15 % peruspalkasta.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan 2.1.2020 tai aikaisemmin sopimuksen mukaan.

Virkaan haetaan sähköisesti viimeistään 20.10.2019. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta hakemukset voi toimittaa kirjallisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 8.00−15.45).

Lisätietoja tehtävästä antaa

  • to 10.10. klo 9−15 henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen, p. 040 341 7211 sekä
  • pe 11.10. ja ke 16.10. klo 10−15 vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö, p. 040 3417 258.

 

Kiinteistöpalveluissa on haettavana

Vahtimestari-talonmiehen työsuhde

Vahtimestari-talonmies toimii pääasiallisesti Paattisten seurakuntatalon vahtimestarina-talonmiehenä sekä osallistuu vahvalla panoksella Paattisten hautausmaan ylläpitotehtäviin. Tehtävään kuuluu myös Paattisten kirkon suntio-talonmiehen sijaistus. Työskentely tarvittaessa seurakuntayhtymän muissa kiin­teis­töis­sä on myös mahdollista.

Tehtävä sisältää siivoustyötä, kiinteistönhoitoa, erilaisten kirkollisten tilaisuuksien toteuttamiseen liittyviä vahtimestari-talonmiehen töitä sekä hautausmaiden hoitotöitä. Tehtävään kuu­luu myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401/67 mukaisesti siten, että pe­rus­palk­ka on 1.959,37 €/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuo­si­si­don­nais­ta henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu työn­te­ki­jän työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Kelpoisuusvaatimukset:

Suntion ammattitutkinto tai vastaavasti työkokemuksella hankitut tie­dot ja taidot. Käytössämme ovat sähköiset varaus- ja työ­ajan­seu­ran­ta­oh­jel­mat sekä laskutusohjelmat ja sisäisessä viestinnässä käy­täm­me sähköpostia, joten tietotekniikan perustaidot ovat vält­tä­mät­tö­mät.

Työsuhteeseen valittavan tulee ennen työn vastaanottamista esittää seu­ra­kun­ta­yh­ty­män työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama hy­väk­syt­ty lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteeseen valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. Kirkon jäsen. Työsuhde on otettava vastaan 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen täytössä sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja antaa:

tekninen isännöitsijä Petri Kankaanpää, puh. 040 341 7243.

Tehtävään hakeminen:

Työsuhdetta haetaan sähköisesti vii­meis­tään 27.10.2019. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta hakemuksen voi toi­mit­taa kirjallisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kir­jaa­moon (ma–pe klo 8–15.45). Hakemuksen tulee olla perillä 27.10.2019 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.


Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi