Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 8.4.2019)


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin yhteydessä toimivassa hautatoimistossa on haettavana

Toimistosihteerin virka

Työtehtäviin kuuluu monipuolinen hautatoimen asiakaspalvelu, laskutukset, suoritusten seuranta, hautausmaiden atk-karttojen ylläpito, vainaja- ja hautarekisterin ylläpito, tilastointi, hoito- ja hallinta-aikojen päättymisilmoitusten sekä hoitotarjouksien lähettäminen omaisille, sekä sijaistaminen hautatoimiston muissa työtehtävissä.

Toimistosihteerin esimiehenä toimii keskusrekisterin johtaja ja väliesimiehenä toimii hautatoimiston hoitaja. Virkapaikka on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin yhteydessä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää parempi suullinen ja kirjallinen taito, joka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään. Viran menestyksellisessä hoidossa apuna on kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja käyttää ja omaksua tarvittavia it-ohjelmistoja.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka 1.4.2019 on 2 104,40 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan 1.6.2019.

Lisätietoja virasta antaa

  • hautatoimiston hoitaja Maria Wikström p. 040 3417 253 tai
  • keskusrekisterin hoitaja Salla Tenkanen salla.tenkanen@evl.fi p. 040 3417 227.

Virkaa haetaan 18.4.2019 mennessä sähköisesti osoitteessa www.evl.fi/rekrytointi. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma–pe klo 8.00–15.45) viimeistään 18.4. klo 15.45, PL 922, 20101 Turku.


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa on haettavana

Vahtimestarin virka

Vahtimestari toimii pääasiallisesti Martin seurakuntatalon ja Mar­tin­kir­kon vahtimestarina. Työskentely seurakuntayhtymän muissa kiin­teis­töis­sä on myös mahdollista.

Tehtävä sisältää siivoustyötä sekä kirkollisten tilaisuuksien jär­jes­tä­mi­seen liittyviä suntion ja vahtimestarin töitä. Hän vastaa tilojen sii­vouk­ses­ta, järjestyksenpidosta ja kiinteistönhoidosta. Tehtävään kuu­luu myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401/67 mukaisesti siten, että pe­rus­palk­ka on 1 959,37 €/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuo­si­si­don­nais­ta henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu työn­te­ki­jän työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Kelpoisuusvaatimukset: Suntion ammattitutkinto tai vastaavasti työkokemuksella hankitut tie­dot ja taidot. Käytössämme ovat sähköiset varaus- ja työ­ajan­seu­ran­ta­oh­jel­mat sekä laskutusohjelmat ja sisäisessä viestinnässä käy­täm­me sähköpostia, joten tietotekniikan perustaidot ovat vält­tä­mät­tö­mät.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seu­ra­kun­ta­yh­ty­män työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama hy­väk­syt­ty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla kon­fir­moi­tu ev.lut. kirkon jäsen. Virka on otettava vastaan 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen isännöitsijä Minna Heiskanen, puh. 040 341 7295.

Virkaan haetaan sähköisesti osoitteessa www.evl.fi/rekrytointi vii­meis­tään 16.4.2019. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta hakemuksen voi toi­mit­taa kirjallisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kir­jaa­moon (ma–pe klo 8–15.45). Hakemuksen tulee olla perillä 16.4.2019 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.


Kiinteistötoimistossa on haettavana

Vahtimestarin työsuhde

Vahtimestari toimii pääasiallisesti Hannunniitun seurakuntatalon vahtimestarina. Työskentely seurakuntayhtymän muissa kiin­teis­töis­sä on myös mahdollista.

Tehtävä sisältää siivoustyötä sekä erilaisten kirkollisten tilaisuuksien toteuttamiseen liittyviä vahtimestarin töitä. Vahtimestari vastaa tilojen sii­vouk­ses­ta, järjestyksenpidosta ja kiinteistönhoidosta. Tehtävään kuu­luu myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401/67 mukaisesti siten, että pe­rus­palk­ka on 1 959,37 €/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuo­si­si­don­nais­ta henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu työn­te­ki­jän työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Kelpoisuusvaatimukset: Suntion ammattitutkinto tai vastaavasti työkokemuksella hankitut tie­dot ja taidot. Käytössämme ovat sähköiset varaus- ja työ­ajan­seu­ran­ta­oh­jel­mat sekä laskutusohjelmat ja sisäisessä viestinnässä käy­täm­me sähköpostia, joten tietotekniikan perustaidot ovat vält­tä­mät­tö­mät.

Työsuhteeseen valittavan tulee ennen työn vastaanottamista esittää seu­ra­kun­ta­yh­ty­män työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama hy­väk­syt­ty lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteeseen valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Työsuhde on otettava vastaan 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteen täytössä sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen isännöitsijä Minna Heiskanen, puh. 040 341 7295.

Työsuhdetta haetaan sähköisesti osoitteessa www.evl.fi/rekrytointi vii­meis­tään 16.4.2019. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta hakemuksen voi toi­mit­taa kirjallisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kir­jaa­moon (ma–pe klo 8–15.45). Hakemuksen tulee olla perillä 16.4.2019 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän huoltokeskuksessa on haettavana

Erityisammattimiehen toimi

Haemme ammattilaista erityisesti hautausmaiden hoidossa käytettävien koneiden ja laitteiden huoltoon ja korjaukseen. Tässä tehtävässä tulet työskentelemään kokeneen erityisammattimiehen työparina. Konekantaamme kuuluu useita ympäristönhoidon monitoimitraktoreita, pienkuormaajia, suurteholeikkureita sekä laaja valikoima erilaisia pienkoneita.

Lisäksi tehtäviisi kuuluu ulkoalueiden teknisiä ylläpito- ja korjaustöitä sekä mahdollisesti myös kuljetus- ja koneenajotehtäviä.

Arvostamme auto-, kuljetus- tai pienkonekorjausalan tutkintoa ja alan työkokemusta. Voit olla myös käytännön töiden kautta osaamisesi hankkinut.

Toimen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402/60 mukaan. Peruspalkka on 2055,90 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan edellytysten täyttyessä henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.evl.fi/rekrytointi. Hakuaika päättyy 23.4.2019.

Tehtävään valittavan tulee ennen tehtävän vastaanottoa esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän koeaika on 6 kk. Tehtävä on otettava vastaan 1.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa

  • työnjohtaja Anne Salo, p. 040341 7518, anne.salo@evl.fi ja
  • hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri, p. 040 341 7512, pekka.sorri@evl.fi.

Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi