Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto vuosille 2015 -2018

 • Harri Raitis - myös Yhteinen kirkkovaltuusto
 • Anni Puhakka - myös Yhteinen kirkkovaltuusto
 • Helmi-Riitta Toivari - myös Yhteinen kirkkovaltuusto  
 • Laura Pirilä - myös Yhteinen kirkkovaltuusto
 • Lauri Palmunen
 • Maija Palonheimo  
 • Sirkku Koskinen 
 • Heikki Palmu 
 • Pekka Santala
 • Tom Linkinen 
 • Antti Koponen
 • Mirja Pitkänen
 • Maarit Heikkinen
 • Kirsti Kari 

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka yksittäiselle seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa, sekä antaa lausuntoja yhteiselle kirkkovaltuustolle sen päätettävistä asioista. Seurakuntaneuvosto johtaa osaltaan seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää.

Seurakuntaneuvosto valitaan vaalilla. Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

 

Turun tuomiokirkkoseurakunnan strategia vuosille 2013-2016

Turun tuomiokirkkoseurakunta – vierellä kulkija

Tehtävä

Turun tuomiokirkkoseurakunta kulkee ihmisten rinnalla, julistaa evankeliumia ja edistää kristillisen lähimmäisenrakkauden toteutumista.  Se herättää ja vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä kutsuu ihmisiä yhteiseen vastuuseen lähimmäisestä ja luomakunnasta.

Tuomiokirkolla on erityistehtävä Turun kaupungin, arkkihiippakunnan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pääkirkkona. Tuomiokirkkoseurakunta palvelee laajasti myös muita kuin omia jäseniään.

Visio 2016

Turun tuomiokirkkoseurakunta on helposti lähestyttävä ja ajassa elävä hengellinen yhteisö. Erilaiset ihmiset tulevat kohdatuiksi ja heillä on mahdollisuus antaa oma panoksensa seurakunnan käyttöön. Yhteisössämme on tilaa myös hiljaiselle mukanaololle.

Arvot:

Helppo lähestyttävyys

- matala kynnys seurakunnan toimintaan

- osallistumisen mahdollisuus kaikille

- ihmisen kunnioittaminen ja hyväksyminen

Ajassa eläminen

- elämme rohkeasti kirkkona ja palvelemme rakkaudella

- olemme mukana sosiaalisessa mediassa

- tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa

Hengellinen yhteisöllisyys

- uskomme pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan

-  uskomme ja elämme niin kuin opetamme

-  huolehdimme lähimmäisistämme

-  tuemme ja rohkaisemme toisiamme kristillisessä kasvussa

 

Strategiset painopisteet

1. Seurakuntalaisen jäsenidentiteetin vahvistaminen  

-   Vahvistamme kasteen merkitystä seurakunnan jäsenyyden perustana.

-   Seurakuntalaiset tuntevat seurakuntansa, sen työntekijät ja luottamushenkilöt.

-   Seurakuntaan muuttaneiden huomioimiseen kehitetään kohdennettu ja kattava toimintatapa.

-   Teemme tuomiokirkkoa tutuksi luennoin ja esittelykierroksin.

-   Järjestämme tapahtumia seurakunnan keskeisillä kohtaamispaikoilla, osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja vahvistamme niissä seurakunnan näkyvyyttä.

 

2.  Jumalanpalveluselämän vetovoimaisuudesta huolehtiminen

-   Vahvistamme yleisen pappeuden toteutumista jumalanpalvelusten käytännön tehtävissä.

-   Organisoimme jumalanpalveluksiin palveluryhmiä ja kutsumme mukaan eri yhteistyökumppaneita ja muita vapaaehtoisia.

-    Kannustamme pappeja osallistumaan jumalanpalveluselämän täydennyskoulutukseen.

-    Lisäämme omien ja yhtymän kuorojen käyttöä jumalanpalveluksissa.

-    Innostamme seurakuntalaisia virsilauluun.

-    Teemme tilaa rukoukselle, ripille ja sielunhoidolle tuomiokirkon viikkotoiminnassa.

-    Kehitämme Tarkk’ampujan kappelia lasten kirkkotilana.

 

3.  Vapaaehtoistyön kasvattaminen

-    Vahvistamme vapaaehtoistyön teologista pohjaa pitämällä esillä luterilaista käsitystä yleisestä pappeudesta.

-    Tarjoamme vapaaehtoisille säännöllisesti koulutuksia. Koulutuksia kehitetään kohti yhteisiä      oppimiskokonaisuuksia.

-    Tehostamme Suurella sydämellä -sivuston käyttöä.

-    Puramme vapaaehtoistyötä hankaloittavia rakenteita.

-    Kehitämme Domcafén toimintaa työntekijöiden ja seurakuntalaisten kohtaamispaikkana.

-    Kannustamme ja tuemme erilaisten maallikkojohtoisten piirien ja ryhmien toimintaa.

 

4.  Nuorten aikuisten tavoittaminen

-    Olemme mukana useamman vuoden kestävässä projektissa nuorten aikuisten tavoittamiseksi ja       uusien työmenetelmien kehittämiseksi.

-     Kehitämme seurakuntaan muuttavien nuorten aikuisten tavoittamista.

-     Tuemme nuorten perheiden hengellistä kasvatustyötä rakentamalla tavan, jolla perheisiin ollaan säännöllisesti eri tavoin yhteydessä vähintään kerran vuodessa.

-      Huolehdimme partion ja seurakunnan tiiviin yhteistyön jatkumisesta ja kehittämisestä.

-      Toimimme koulujen, päiväkotien ja neuvoloiden luotettavana yhteistyökumppanina.

 

5.    Tiedottamisen tehokas ja ammattimainen hoitaminen

-      Käytämme laajasti ja monipuolisesti yhtenäistä ja tunnistettavaa tuomiokirkkoseurakunnan graafista ilmettä.

-      Palkkaamme osa-aikaisen tiedottajan yhteistyössä jonkun toisen seurakunnan tai tiedotustoimiston kanssa.

-      Lisäämme markkinointiviestinnän keinoja seurakunnan tapahtumien tiedottamisessa.

-      Jatkamme Virtuaalikirkon toimintaa yhteistyössä tiedotustoimiston kanssa.

-      Perustamme Facebook -sivun ja/tai tekstiviestiryhmän tapahtumien kohdeinformaation         lisäämiseksi sekä kannustamme työntekijöitä mukaan sosiaaliseen mediaan.

 

6.    Yhteistyöhakuinen työskentelyote

-      Pyrimme aktiivisesti yhteistyöhankkeisiin seurakuntayhtymän ja sen eri yksikköjen, seurakuntien sekä kristillisten järjestöjen ja eri kirkkokuntien kanssa. Annamme Tuomiokirkon tiloja erilaisten kulttuuriyhteistyöhankkeiden käyttöön. Yhteistyötä tehdessämme pidämme kiinni omasta identiteetistämme ja tehtävästämme.

-       Ekumeenisten ja kansainvälisten suhteiden sekä yhteiskunnallisten juhlien ja tapahtumien hoitaminen on tärkeä osa tuomiokirkkoseurakunnan tehtävää.

-       Löydämme Pyhän Henrikin luiden säilyttämiselle pysyvän ratkaisun. Tutkimusprojekti yhteistyössä yliopiston ja Suomen Akatemian kanssa saadaan päätökseen.

-       Tuemme ja vahvistamme yliopistojen ja korkeakoulujen kirkollisten promootioperinteiden säilymistä ja hoidamme yhteyksiä Turun kaupungin hallintoon ja muihin instituutioihin

-       Käynnistämme reformaation juhlavuoden 2017 valmistelun.

 

Seurakuntaneuvoston vahvistama 19.12.2012